Samarbete med muslimska organisationer

intro2

 

I Sverige

Ett av våra viktigaste mål är att understödja och inspirera muslimska organisationer i Sverige till samarbete.

Rådet syftar till att främja den muslimska gruppens gemensamma intressen och behov av att bevara sin tro, identitet och kulturella egenart och samtidigt verka för en harmonisk integrering i samhället.

Rådet bevakar och driver frågor som berör våra medlemsorganisationer, organiserar gemensamma aktiviteter, representerar medlemsorganisationer i nationella och internationella sammanhang såsom konferenser, seminarier och liknande.

Rådet samordnar arbetet kring viktiga frågor för den muslimska gruppen i Sverige, samt vid behov företräder medlemsorganisationer och förmedlar deras åsikter och intressen till allmänheten, myndigheter, institutioner, organisationer och politiker i Sverige och utomlands.

I detta arbete har vi goda/utvecklade kontakter och samarbete med:

Islamiska samarbetsrådet (ISR)

vars huvudsakliga arbetsuppgifter är följande:

  • Att föreslå fördelning av organisationsbidrag till de islamiska församlingarna
  • Att föreslå fördelning av projektbidrag till de islamiska församlingarna
  • Att besluta i övriga frågor som kan tas upp till behandling i ISRDe muslimska trossamfunden samarbetar i projektform kring andlig vård, krisberedskap och demokratifrågor.

Mer information om trossamfunden i Sverige kan du hitta hos Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST).

Nätverket Svenska Muslimer i Samarbete

Nätverket bildades med syftet att förbättra samarbetet mellan muslimska organisationer i Sverige, lära känna varandras verksamheter och finna gemensamma strategier och ståndpunkter i det allt hårdare samhällsklimatet som möter muslimer i Sverige.
Nätverket har, i samarbete med Sveriges muslimska råd, under 2012-2013 bedrivit ett aktivt arbete med att bl.a. skriva och överlämna en alternativ CERD rapport till FN.

Den alternativa rapporten är en reaktion på den svenska regeringens nittonde, tjugonde och tjugoförsta rapport till FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering CERD, (Committe on the International Convention on Ethnical and Racial Discrimination) där man inte tar på allvar den växande diskriminering som drabbar muslimer i Sverige.
I den alternativa rapporten presenteras omfattningen av diskrimineringen och ges rekommendationer på hur man kan gå till väga för att lösa det.
Rapporten har presenterats:

  • på World Trade Center den 7 mars 2013
  • på Almedalen, seminarium om CERD rapporten den 5 juli 2013
  • i Geneve 19-24 augusti 2013
  • hos Svenska FN förbundet, frukostseminarium om CERD den 29 augusti 2013

 

 
image8

 

Läs sammanfattning av rapporten här (svenska)

En alternativrapport i sammanfattning till svar på svenska regeringens nittonde, tjugonde och tjugoförsta rapport till FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering.
image15
Du kan läsa/ladda hem rapporten i sin helhet här (engelska)

 

Muslimska kvinnors nätverk

Länk till MKNs hemsida

 

I utlandet

SMR samarbetar och har regelbundna kontakter med

Danska Muslimska Rådet
Norska Muslimska Rådet
Finska Muslimska Rådet