Vision, mål och uppdrag

Ett samhälle med större trygghet och mindre kriminalitet genom att bekämpa återfall i brott.

Den andliga vården på häkten och anstalter ska spegla mångfalden i samhället
Sveriges muslimska råd ska genom samarbete med Kriminalvården skapa förutsättningar för muslimsk andlig vård på häkten och anstalterna.

  • Bidra till en bättre miljö och lugn på häkten och anstalter så att häktenas och anstalternas verksamhetsmål i övrigt kan bättre uppnås
  • Att genom själavård och diskussioner om etiska och existentiella frågor bidra till att intagna på häkten och anstalter återanpassar sig till samhället
  • Stötta intagna i de förändringar och den kris som frihetsberövandet innebär
  • Förebygga kriminalitet genom att motivera och uppmuntra den intagna att förändra sitt liv till det bättre efter frigivningen
  • Bibehålla kontinuerlig kontakt under intagningstiden, om den intagna så önskar

Vårt uppdrag

Sveriges muslimska råd har genom en överenskommelse med Kriminalvården ett samordningsansvar för andlig vård för muslimska intagna och häktade. Avtalet innebär också att en del av ansvaret och ett anslag för imamers utbildning och kompetensutveckling ligger hos oss.
Sveriges muslimska råd ska planera de utbildningar som endast berör muslimska NAV-medarbetare (Nämnden för Andlig Vård).
Muslimska NAV-medarbetare har möjlighet att även få en grundutbildning som organiseras av Sveriges kristna råd.

Intagnas rätt till religionsutövning

För alla häktade och intagna gäller Regeringsformens grundläggande fri- och rättigheter kap 2, § 1:
Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad religionsfrihet, frihet att ensam och tillsammans med andra utöva sin religion.
När det gäller intagna i kriminalvårdsanstalt innebär själva frihetsberövandet och de rutiner som av ordnings- och säkerhetsskäl gäller i anstalten också faktiska inskränkningar i den intagnes möjligheter att utöva sin religion. Sådana praktiska konsekvenser är inte att betrakta som begränsningar, i regeringsformens mening, av religionsfriheten.
Av detta följer att intagna inte fullt kan styra över religiös aktivitet i det fall denna påverkar den övriga verksamheten på anstalten i betydande bemärkelse.

Kontakt

Telefon: 076-264 03 58
E-post: nav@sverigesmuslimskarad.org