Vårt samarbete

Kriminalvården

Nationellt

Kriminalvården är en enda myndighet och styrs av samma regler i form av instruktion för kriminalvården, lagar och förordningar (bland annat häkteslag, fängelselag, häktesförordning och fängelseförordning). Kriminalvården utfärdar också föreskrifter och handböcker för anstalts- och häktesverksamheten som är styrande i arbetet med klienterna. Verksamheten leds av en generaldirektör. Det finns ett huvudkontor i Norrköping och sex regionkontor.

Regionalt

De sex regionerna (Nord, Mitt, Stockholm, Öst, Väst och Syd) leds av regionchefer som har experter till hjälp. Regionkontoren har i uppgift att leda, planera och operativt stödja och samordna det lokala arbetet med att verkställa utdömda påföljder, bedriva häktes-verksamhet och utföra personaluträdningar i brottmål. Det finns någon som har särskilt ansvar för NAV-frågorna på varje regionkontor. Regionerna ska sammankalla till möten mellan NAV-medarbetare och chefer en gång per år. Medel för Kriminalvårdens NAV-verksamhet fördelas nationellt till varje anstalt eller häkte inför varje nytt kalenderår. Ersättningar till enskilda NAV-medarbetare styrs antingen via avtal med församlingar eller via arvode.

Verksamhetsområdena

Varje verksamhetsområde kan bestå av verksamhet i fängelse, häkte och/eller frivård i närliggande geografiska områden. Sammansättningen kan variera över landet. Verksamhetsområdet leds av en kriminalvårdschef (KVC), som utser NAV-medarbetare. Alla NAV-medarbetare ska ha en utfärdad handling; Behörighet att utföra uppdrag som NAV-medarbetare. KVC eller särskilt utsedd kriminalvårdsinspektör (kvinsp) för NAV-verksamheten ska sammankalla till NAV-möten med alla verksamma NAV-medarbetare fyra gånger per år.

NAV-medarbetare ska genomgå en lokal introduktion i samband med att samarbete påbörjas. Introduktionen ska innehålla följande områden; Organisation och professionalitet, Vision och värdegrund, Otillbörliga relationer, mutor och jäv, Kriminalvårdens mediapolicy, Sysselsättning/övrig verksamhet, Regelverk och lokala instruktioner, Ordningsregler för intagna och häktade, Undertecknande av erinran om sekretess inom Kriminalvården, IT-säkerhet, Överfallslarm och Brandsäkerhet.

De kristna kyrkorna

Sveriges kristna råd (SKR) har ett samordningsansvar för den kristna delen av NAV (Nämnden för Andlig Vård). Det innebär arbete med rekrytering, utbildning och kontakter både med kriminalvården och olika kyrkor och församlingar. Det finns för närvarande ca 150 präster, pastorer och diakoner som arbetar i NAV. SKR har en styrgrupp för NAV med representanter för de fyra kyrkofamiljerna, samt flera adjungerade ledamöter.

Mer information om den kristna andliga vården hittar du här.

Kontakt

Telefon: 076-264 03 58
E-post: nav@sverigesmuslimskarad.org